Studier om Cykling

Den nyttiga cyklingen 

Cyklingen är bra för hälsan, miljön, samhällsekonomin och den egna plånboken. Det är inte bara en känsla. Det är också vetenskapligt belagt. Här kan du ta del av de senaste forskningsresultaten om cyklingens nytta för individer och för hela samhället.

Alla i samhället tjänar ekonomiskt på cykling

Varje krona som investeras i satsningar på ökad cykling beräknas ge 9 kronor tillbaka i folkhälsovinster

Samhället sparar 1,40 kronor för varje cyklad kilometer, medan varje kilometer med bil kostar oss 1,50 kronor i form av kostnader för klimatförändringar, fysisk inaktivitet och trängsel.
Varje krona som investeras i satsningar på ökad cykling beräknas ge 9 kronor tillbaka i folkhälsovinster.

Till de samhällsekonomiska vinsterna av cykling kan även räknas cykelns bidrag till ökad tillgänglighet, minskad energiförbrukning, lägre klimatutsläpp, sänkta sjukvårdskostnader, bättre luftkvalitet och mindre buller. Samhällen som möjliggör för fler att röra på sig blir dessutom mer jämlika, effektiva och har lyckligare befolkning.

Källa: Analys från en dansk studie

Hela samhället vinner på cykling

Varje cyklad kilometer är en vinst för samhället med ungefär 1,80 kronor. Varje kilometer som en bil rullar kostar samhället ungefär 1 krona. Cyklingen i EU-länderna bidrar till samhället med omkring 240 miljarder kronor varje år medan biltrafiken ger en kostnad under ett år är omkring 5 000 miljarder kronor.

Det är cyklingens positiva hälsoeffekt som skapar den ekonomiska vinsten för samhället. Biltrafikens kostnader beror på klimatförändringar, luftföroreningar, buller, nedsmutning av jord och luft och mycket mer.

Källa: Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och professor i humanekologi vid Lunds universitet.

Supercykelvägar i Köpenhamn är mer lönsamma än motorvägar

Planerna på att kraftigt bygga ut nätet med supercykelvägar i Köpenhamnsregionen ger mellan 6 och 23 procent mer tillbaka till samhället i ekonomiska nyttor än vad det kostar att bygga dessa cykelvägar. Skillnaden beror på att storleken på de positiva hälsoeffekterna skiljer sig åt om man använder en elcykel eller en vanlig cykel. Samma uträkningar för motorvägsbyggen brukar ge att nyttorna är mellan 8 och 10 procent större än kostnaderna.

Källa: Jeppe Rich. professor Danmarks Tekniska Universitet

Miljardvinst för samhället om fler stockholmare cyklar till jobbet

Om de 111 000 bilpendlare i Stockholms län som har mindre än 30 minuters cykelväg till jobbet med en vanlig cykel börjar cykla blir den hälsoekonomiska vinsten för samhället 2,5 miljarder kronor per år.

Källa: Peter Schantz, professor i humanbiologi, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Barn blir smartare och mår bättre av att cykla

Cykling förbättrar barns psykiska hälsa

Det finns ett samband mellan att allt fler barn blir körda till skolan och att den psykiska hälsan bland barn och unga försämras.

Källa: Jessica Westman, universitetsadjunkt i psykologi, Karlstads universitet

Barn vill helst ta sig till skolan med kompisar

Barn som cyklar eller går till skolan uppskattar resan till skolan mer än de som blir körda i bil. Detta gäller särskilt de som tar sig till skolan med andra barn.

Källa: Jessica Westman, universitetsadjunkt i psykologi, Karlstads universitet

Barn som cyklar till skolan lär sig mer

Barn som cyklar till och från skolan har lättare att koncentrera sig i skolan vilket gör att man har lättare att lära sig, får bättre skolresultat och har lättare för att koppla av på kvällarna. Barn som blir körda i bil till och från skolan blir tröttare under hela skoldagen.

Källa: Malmö Stad, Trivector och Jessica Westman, universitetsadjunkt i psykologi, Karlstads universitet

Föräldrar hindrar barn som vill cykla till skolan

Många barn vill cykla till skolan oftare än vad de gör och får för sina föräldrar.

Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Att cykla gör oss friskare

Omkring 80 stockholmares liv räddas om bilister börjar cykla

I Stockholms län skulle var tredje bilpendlare, eller 111 000 personer, kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter med en vanlig cykel. Om dessa bilister börjar cykla skulle ett 20-tal liv om året räddas tack vare mer motion. Och bland alla stockholmare som får andas renare luft skulle ett 60-tal liv per år räddas.

Källa: Peter Schantz, professor i humanbiologi, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Nyttan av att cykla är mycket större än riskerna

Cyklingens hälsoeffekter är mycket större än risken för trafikolyckor och luftföroreningar. Det gör att cyklister i genomsnitt är friskare och lever längre än de som inte cyklar.

Källa: Natalie Mueller, utredare IS Global, Barcelona Institute for Global Health

Ju fler som cyklar desto bättre hälsa

Fler svenska cyklar till och från jobbet i dag än för 20 år sedan. Det är en av få positiva förändringar för hälsan som skett under denna tid.

Källa: Elin Ekblom-Bak, docent, och Björn Bak, professor emeritus, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Cyklister minskar sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar när man cyklar till och från jobbet, till och med om cykelturen är så kort som mellan 5 och 19 minuter. Störst effekt av att cykla till jobbet har medelålders män med stillasittande arbeten. Också personer som inte tränar regelbundet, har dålig kondition eller som är överviktiga eller feta minskar sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar genom att ta cykeln till jobbet.

Källa: Jane Salier Eriksson, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Cyklister är mindre sjukskrivna än de som inte cyklar

Personer som cyklar till jobbet är sjukskrivna mer än en dag mindre om året än personer som inte cyklar till jobbet. Ju oftare och ju längre man cyklar desto färre sjukdagar har man.

Källa: Ingrid Hendriksen, senior analytiker, Amsterdams universitet

Cykeln har stor potential att ersätta bilresor

Många bilresor kan enkelt ersättas med cykeln

80 procent av alla bilresor i tätorter i Sverige är under tre till fyra kilometer.

Källa: Trafikverket

Minskat bilåkande när vanebilister fick låna elcykel

När en grupp vanebilister anställda på Volvo Powertrain i Skövde fick låna elcyklar minskade deras bilåkning med 37 procent eller med 13 kilometer per person och dag. Efter projektets slut behöll många sina nya resvanor.

Källa: Alfred Söderberg, doktorand Kulturgeografi, Lunds universitet

Elcykeln ersätter bilresor

Varannan resa som görs med en elcykel som köptes under 2018 med elcykelpremien ersätter en bilresa. 

Källa: Naturvårdsverket

Elcykeln kan ersätta 70 procent av bilresorna i Europas städer

Drygt 40 procent av bilresorna i Europas städer kan ersättas med en vanlig cykel och närmare 70 procent av dessa resor kan ersättas med en elcykel.

Källa: Christian Brand, docent vid Environmental Change Institute och Transport Studies Unit, University of Oxford, Storbritannien

Cykelresor sparar klimatet och miljön

Kraftig minskning av CO2-utsläpp från trafiken om en bilresa om dagen byts mot cykel

Personer i städer gör i genomsnitt tre bilresorna per dag. Om 10 procent av stadsborna i Europa byter en av dessa bilresor mot en cykelresa skulle koldioxidutsläppen från trafiken i Europa minska med 10 procent. Det visar en studie från sju europeiska städer, däribland Örebro.

Sett ur ett livscykelperspektiv står bilresorna för 70 procent och cykelresorna för 1 procent av persontrafikens utsläpp av koldioxid i Europa.

KällaChristian Brand, docent vid Environmental Change Institute och Transport Studies Unit, University of Oxford, Storbritannien

 

30 gånger större utsläpp per kilometer bilresa jämfört med cykelresa

En bilresa i en stad släpper ut 30 gånger mer koldioxid per kilometer än vad en cykelresa gör. Störst utsläpp per kilometer har de korta bilresorna på grund av kallstarter.

KällaChristian Brand, docent vid Environmental Change Institute och Transport Studies Unit, University of Oxford, Storbritannien

Positiva prognoser för cykelförsäljningen

Snart säljs dubbelt så många cyklar som det säljs bilar i dag

De europeiska cykelorganisationerna spår att den ökade cykelförsäljningen i Europa kommer att fortsätta från omkring 20 miljoner sålda cyklar under 2019 till omkring 30 miljoner sålda under 2030. Det innebär att det kommer att säljas dubbelt så många cyklar 2030 som dagens försäljning av personbilar. 2030 beräknas varannan såld cykel vara en elcykel.

Källa: Forbes

 

Kontakta oss

Vid pressfrågor kontakta:
Tatjana Boric Persson 

tatjana.boric.persson@cykelframjandet.se
0739 29 77 83 

Cykelns dag 2023 arrangeras av Svensk Cykling i samarbete med Cykelfrämjandet

Powered by Brasab